โครงสร้างบุคลากร

กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล
รองอธิการบดี
ผศ.สุรพงษ์ วงษ์ปาน
ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญฤทัย ครองยุติ
รองผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

บุคลากร

นางเอกฤทัย ดวงสนิท
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
นางขวัญเรือน คำโน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นายมวลชน เตวิยะ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร
นายวิศรุต มุ่งคำภา
นักประชาสัมพันธ์
นายจตุรัส วงศ์ราษฏร์
นักประชาสัมพันธ์
นายธนา แปงคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางกีรติญา วงค์สารภี
นักประชาสัมพันธ์
นายเรวัฒน์ รอดเอียด
นักประชาสัมพันธ์