โครงสร้างบุคลากร

กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล

รองอธิการบดี

ผศ.สุรพงษ์ วงษ์ปาน

ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

นางขวัญเรือน คำโน

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางเอกฤทัย ดวงสนิท

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นายมวลชน เตวิยะ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร

บุคลากร

นายวิศรุต มุ่งคำภา

นายจตุรัส วงศ์ราษฏร์

นายธนา แปงคำ

นางกีรติญา วงค์สารภี

นายเรวัฒน์ รอดเอียด

นายชาญณรงค์ ชัยชนะ