ประวัติของหน่วยงาน กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙

     มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งงานประชาสัมพันธ์ขึ้นเพื่อทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยไปยังกลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จนกระทั่ง ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยได้ยกฐานะจากงานประชาสัมพันธ์ ขึ้นเป็น โครงการจัดตั้งศูนย์มวลชนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานทางด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กรและรับผิดชอบงานบริการวิชาการในโครงการชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา “ซีอาร์ยู” เรดิโอ.

ต่อมา ๒๕๕๓

     มหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน โดยปรับเปลี่ยน ศูนย์มวลชนสัมพันธ์ เป็น “งานประชาสัมพันธ์” อยู่ในสังกัดหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี.

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้เปลี่ยนทีมผู้บริหารและระบบการบริหารในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย และได้ยกฐานะของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ เป็น”สำนักสื่อสารองค์กร” มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์กรและการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจที่สำคัญคือ การส่งเสริมและรักษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวิชาการ และกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ.

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓

     สำนักสื่อสารองค์กร ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อ เป็น “สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร” โดยทีมผู้บริหารได้มีนโยบายให้ สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมีภารกิจเป็นหน่วยงานเผยแพร่ ข่าวสารสร้างภาพลักษณ์ กว้างไกล ร่วมสมัย ทันเหตุการณ์และมีพันธกิจ ในการผลิตข่าวสารให้มีคุณภาพ พร้อมสำหรับการเผยแพร่ดำเนินกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและเกิดการยอมรับ เน้นการสื่อสารให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย และเป็นที่พึ่งของหน่วยงานอื่นด้านการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับท้องถิ่นสู่สากล.

พ.ศ. ๒๕๖๔ – ปัจจุบัน

     สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ถูกปรับเปลี่ยนเป็น “กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์” เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดำเนินงานภายใต้ภารกิจเดิม และมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ปรัชญา

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา