ข่าวประชาสัมพันธ์

✨ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการวิจัย เชื่อมโยง SEP สู่ BCG ให้บรรลุเป้าหมาย ✨

✨ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการวิจัย เชื่อมโยง SEP สู่ BCG ให้บรรลุเป้าหมาย ✨ วันนี้ (16 พฤษภาคม 2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มรภ.เชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวเปิด...

Read more

สถาบันภาษาฯ มรภ.เชียงราย MOU ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมมือด้านวิชาการ-พัฒนาการศึกษา

สถาบันภาษาฯ มรภ.เชียงราย MOU ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมมือด้านวิชาการ-พัฒนาการศึกษาวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ...

Read more

มรภ.เชียงราย ต้อนรับผู้แทน Regional English Language Office : RELO สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน คณบดีคณครุศาสตร์ ต้อนรับคุณ...

Read more

มรภ.เชียงราย ร่วมกับศิษย์เก่าบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบททายาทพุทธศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 1-2 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับศิษย์เก่าบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบททายาทพุทธศาสนา ประจำปี 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และวัดเครือข่ายในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ซึ่งได้แก่ วัดแม่ห่าง...

Read more

นศ.Aichi University of Education แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ณ ม.ราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษาจาก Aichi University of Education เข้าพบหารือและเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28  - 4 มี.ค.2566 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 15...

Read more

สถาบันภาษาฯ มรภ.เชียงราย ต่อสัญญา MOU ด้านการศึกษากับ ร.ร.อาชีวชั้นสูงจิ่งหง จ.สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน พัฒนาบัณฑิต-บุคลากร สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนอาชีวชั้นสูงจิ่งหง จังหวัดสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มรภ.เชียงราย และ Mr.Yang Shihai ผู้อำนวยการโรงเรียนอาชีวชั้นสูงจิ่งหง จังหวัดสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมชั้น...

Read more

คณะสังคมศาสตร์ มรภ.เชียงรายบูรณาการ การบริการวิชาการ ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG ยกระดับคุณภาพผลิตชุมชน

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บูรณาการ 2 กิจกรรม จัด “กิจกรรมต่อยอดบริการวิชาการในพื้นที่ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมทรัพย์ พิมพิสุทธิ์ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ (ผู้รับผิดชอบกิจกรรม) โดยได้บูรณาการกับ...

Read more

สำนักยุทธศาสตร์ ฯ มรภ.เชียงราย พัฒนานวัตกรรมจากของเสียปลานิล ผลิตเป็น “ก๊าซชีวภาพ” ลดต้นทุนเชื้อเพลิงในครัวเรือน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ(สทบ.) มร.ชร. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม "การพัฒนานวัตกรรมจากของเสียปลานิลเพื่อลดปัญหาการเหลือทิ้ง" ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจ...

Read more

สำนักยุทธศาสตร์ฯ มรภ.เชียงราย พัฒนานักศึกษาสู่เส้นทาง “เถ้าแก่น้อย” (รุ่นที่ 2) ปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ แนวคิดธุรกิจต้นแบบฯ

วันที่ 10 มีนาคม 2566 สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมประกวด "การนำเสนอแนวคิดธุรกิจต้นแบบและถอดบทเรียนประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่" “เถ้าแก่น้อย” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21 การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้กับนักศึกษา(Creative Start-up Young entrepreneur รุ่นที่ 2) ณ ร้านเบลนด์สุข...

Read more

มร.ชร. เยือน สถาบันการศึกษา สปป.ลาว “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายบุคคลากรด้านงานกิจกรรมนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”

เมื่อวันที่ 6-10 มี.ค.2566 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา และผู้นำนักศึกษาทั้ง 13 คณะ ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายบุคคลากรด้านงานกิจกรรมนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อสานความสัมพันธ์พัฒนาความร่วมมือในต่างแดน แลกเปลี่ยนเรียนรู้มิติด้านการพัฒนานักศึกษา การทำนุบำรุงด้านศิลปะและวัฒนธรรม และการเผยแพร่โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด (CRRU. To Be No.1)...

Read more
Page 3 of 15 1 2 3 4 15