[14 กุมภาพันธ์ วัน “ราชภัฏ” มร.ชร.ทำพิธีทำบุญตักบาตร-มอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลราชภัฏสดุดี]

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2565 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม กิจกรรม “วันราชภัฏ” ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้วยวันที่...

Read more

[มร.ชร.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ร่วมดำเนินงานพัฒนาระบบการวิจัย-ส่งเสริม-พัฒนานวัตกรรมสู่-พัฒนาชุมชนท้องถิ่น]

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2565 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เพื่อร่วมดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนาระบบการวิจัยสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นปฏิรูประบบบริหารจัดการวิจัยระดับสถาบันและระดับเครือข่าย พัฒนานักบริหารจัดการงานวิจัยและชุมชนท้องถิ่นสร้างและพัฒนานักวิจัยให้มีคุณธรรมจริยธรรม สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมและนำผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไป

Read more

[มร.ชร. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการนำร่อง “Local SME Startup & Scale Up Development : วิศวกรสังคม (ซ่อมและสร้างให้สังคมเข้มแข็ง)” ระยะที่ 1 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม กับ มรภ. 38 แห่งทั่วประเทศ]

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2565 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการนำร่อง “Local SME Startup & Scale Up Development : วิศวกรสังคม (ซ่อมและสร้างให้สังคมเข้มแข็ง)” ระยะที่...

Read more

[กองนโยบายและแผน CRRU ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติเพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21” จัดทำแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาหน่วยงานได้อย่างถูกต้องมีทิศทางและเป้าหมายชัดเจน]

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2565 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติเพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของแผนยุทธศาสตร์กระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร การทำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพมหาวิทยาลัยเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานได้อย่างถูกต้องมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงานช่วงระยะเวลา 5...

Read more

[มร.ชร. live ส่งความสุขปีใหม่ 2565 ให้แก่ นศ.กิจกรรม “วันพร 2565”]

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2565 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันพร 2565” (live สด) ในโอกาสนี้ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ 2565 ให้แก่นักศึกษา โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกิจกรรมเพื่ออวยพรปีใหม่และร่วมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่นักศึกษา มร.ชร.อีกด้วย ณ ห้องสตูดิโอ สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

Read more

[สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชร.ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น-ชาติ จัดพิธีประกาศเกียรติคุณรางวัล “ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี 2564 – พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ศิลปินเชียงราย-พิธีเปิดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม]

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.2565 ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณรางวัล “ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี 2564 พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ศิลปินเชียงรายและพิธีเปิดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในด้านการสนับสนุนการศึกษามีหน้าที่หลักในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างให้มีการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การดำเนินงานครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดทำขึ้น...

Read more

[มร.ชร.เปิด อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ให้บริการอย่างเป็นทางการ]

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยได้รับเมตตาจากครูบาน้อย ญาณวิไชย วัดถ้ำเชตวัน จังหวัดน่าน เมตตาเป็นประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม...

Read more

[CLLI CRRU สัมมนา”แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนในสถานศึกษาเชิงพื้นที่ (เชียงราย-พะเยา)]

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานเปิดการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนในสถานศึกษาเชิงพื้นที่ (เชียงราย-พะเยา)” จัดโดย สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ศิวภรณ์ สองแสน ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ...

Read more

[CRRU ปัจฉิมนิเทศก่อนสำเร็จการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2564 “การพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างแนวคิดใหม่ และเทคนิคการเข้าสู่อาชีพในยุค New Normal”]

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้ ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปัจฉิมนิเทศก่อนสำเร็จการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2564 หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างแนวคิดใหม่ และเทคนิคการเข้าสู่อาชีพในยุค New...

Read more

[ชมรมทูบี นัมเบอร์วัน มร.ชร.ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “รักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปีที่ 5” ระดับประเทศ – ทูบีฯ จ.ชร.นำเสนอการดำเนินงานรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปีที่ 1]

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2564 ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี ดร.ธีรวัฒน์ วังมณี รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาแกนนำชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มร.ชร. เสนอผลงานต่อคณะกรรมการประเมินรอบระดับประเทศ เพื่อรักษามาตรฐานระดับเพชร สู่ปีที่ 5 และทูบีบัมเบอร์วันจังหวัดเชียงราย โดย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย...

Read more
Page 7 of 11 1 6 7 8 11