มร.ชร. และ อินสติติว ออฟ อินเตอร์เนชั่นแนลฯ หน่วยผลิตข้อสอบ TOEFL ITP ต่ออายุ “ศูนย์ทดสอบ TOEFL ITP สำหรับ ม.ราชภัฏเชียงราย”

วันที่ 8 มี.ค.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ อินสติติวออฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เอดูเคชั่น (Institute of International Education Inc : IIE /Bangkok Office) ตัวแทน ETS (Education...

Read more

[มร.ชร. จับมือ มรภ.ภาคเหนือ 8 แห่ง พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ประชุมสัมมนาฯ สอดคล้องการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตรฐานสากล]

วันที่ 8 มี.ค.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง โดยมี รศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนำโดย อ.ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี การประชุมสัมมนาครั้งนี้เป็นโครงการต่อเนื่องในปีที่...

Read more

[คณะสังคมศาสตร์ มร.ชร. ร่วมสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ประกวดตุงล้านนา เนื่องในงานนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566]

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2566 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดย นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ประธานสภา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมจัดการประกวดตุงล้านนา เนื่องในงานนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566 ณ...

Read more

เปิดให้บริการแล้ว “ห้องเลอบัว” ห้องปฏิบัติการ Virtual Simulator ผสมเครื่องดื่มและการจัดเลี้ยง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.ราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2566 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรมแรม จัดกิจกรรมเปิดห้องปฏิบัติการ Virtual Simulator ผสมเครื่องดื่มและการจัดเลี้ยง ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านวิชาชีพสำหรับนักศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในการปฏิบัติงานด้านงานบริการด้านเครื่องดื่มและการจัดเลี้ยงโดยเปิดบริการให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี...

Read more

[ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มร.ชร.รับรางวัลเกียรติยศ “รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 6 ระดับภาคเหนือ” โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี]

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2566 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) นำเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดเชียงราย ต่อคณะกรรมการประเมินระดับภาคเหนือ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยแกนนำนักศึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มร.ชร. โดยมี นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานนำเสนอผลการดำเนินโครงการ...

Read more

[มร.ชร. MOU สสจ.ชร.ขับเคลื่อน โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace]

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2566 สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางบริการวิชาการ “โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace” กับสำนักงานสาธาราณสุขจังหวัดเชียงราย(สสจ.ชร.) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วย อาจารย์...

Read more

สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด งาน CRRU-CWIE DAY 2023 “การจัดการศึกษาเชิงประสบการณ์ บนฐานสมรรถนะ สู่การประกอบอาชีพในอนาคต”

เมื่อที่ 26 มกราคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดพิธี ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการผลการจัด CWIE ของ 13 หน่วยงานจัดกาศึกษา มร.ชร. และผลงาน/โครงงานนักศึกษา CWIE ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากรรมการ...

Read more

[คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มร.ชร. จับมือเครือข่าย มรภ.ภาคเหนือ ประยุกต์นวัตกรรมร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น]

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 7 แห่ง จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 5” โดยมี ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9...

Read more

[ผู้บริหาร Flash Group ถ่ายทอดประสบการณ์ “ทำธุรกิจอย่างไรให้ ว๊าว” สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย]

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด กิจกรรมการเสวนาในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ 38 ปี คณะวิทยาการจัดการ Start to UP “ทำธุรกิจอย่างไรให้ ว๊าว” ในความร่วมมือของคณะวิทยาการจัดการ...

Read more

[ส.ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นฯ มร.ชร. จับมือ 4 หน่วยงาน จ.ชร. สนง.พาณิชย์จังหวัด-สนง.พัฒนาชุมชน-สนง.อุตสาหกรรม และ หอการค้า จ.ชร. ขับเคลื่อนการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน]

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางบริการวิชาการ (MOU) โครงการ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย...

Read more
Page 4 of 11 1 3 4 5 11