มรภ.เชียงราย รับ “โล่เกียรติคุณ” การสนับสนุนและช่วยเหลือ ภารกิจของมูลนิธิมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2566 รองศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมต้อนรับและเป็นเกียรติในโอกาสที่อาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบ “โล่เกียรติคุณ” ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือภารกิจของมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาเชียงราย ด้วยความเข้มแข็ง และเสียสละ จาก มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเชียงราย โดย...

Read more

สถาบันวิจัยฯ มรภ.เชียงราย ร่วม อบต.ศรีดอนมูล จ.ชร. “ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน”

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับและการป้องกันภัยแก่ประชาชน” จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งมีผู้นำชุมชนท้องถิ่น ประชาชนองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือการเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว ในโอกาสนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เชียงราย...

Read more

มรภ.เชียงราย ร่วมงานเทศกาล Tea & Coffee Festival “เชียงราย เมืองชาและกาแฟ” ส่งเสริมการท่องเที่ยว-พัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตชา กาแฟ ในชุมชน

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์กฤษณกัณฑ์ ภาโพธิรัตน์ รองผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรฯ ร่วมงานเทศกาล Tea & Coffee Festival “เชียงราย เมืองชาและกาแฟ”...

Read more

✨มรภ.เชียงราย คณะกรรมการร่วมเอกชน 3 สถาบัน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระดมความคิดเห็นจัดทำ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566-2570” ระยะที่ 2✨

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ อาจารย์กฤษณกัณฑ์ ภาโพธิรัตน์ รองผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรฯ อาจารย์ขวัญฤทัย ครองยุติ รองผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมเอกชน 3 สถาบัน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่...

Read more

สังคมศาสตร์ มรภ.เชียงราย ส่งมอบ “เตาอบพลังงานถ่านหุงต้ม” นวัตกรรมผลงานวิจัย ยืดอายุผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราพร มะโนวัง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา เสภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ “เตาอบพลังงานถ่านหุงต้ม” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์ ให้แก่ กลุ่มจักสาน “ชุมชนคุณธรรมวัดพนาลัยเกษม”...

Read more

มรภ.เชียงราย ผนึกจตุรภาคี 16 ฝ่าย ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิต ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDGs.) พื้นที่ตำบลยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

มรภ.เชียงราย ผนึกจตุรภาคี 16 ฝ่าย ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิต ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDGs.) พื้นที่ตำบลยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น*  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566  สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  (MOU)  ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ...

Read more

มรภ.เชียงราย เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทาน รางวัลที่ 1 : การแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของ มรภ.ทั่วประเทศ

มรภ.เชียงราย เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทาน รางวัลที่ 1 : การแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของ มรภ.ทั่วประเทศเมื่อวันที่ 23 พ.ค.2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานแก่สถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย...

Read more

มรภ.เชียงราย ส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมเปิดงาน งาน วิจิตร 5 ภาค @ เชียงราย “หลงแสงเวียง ที่เจียงฮาย”

มรภ.เชียงราย ส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมเปิดงาน งาน วิจิตร 5 ภาค @ เชียงราย “หลงแสงเวียง ที่เจียงฮาย”เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ และ...

Read more

✨คหกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มรภ.เชียงราย พัฒนาศักยภาพ นศ.กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เตรียมความพร้อมและเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ✨

✨คหกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มรภ.เชียงราย พัฒนาศักยภาพ นศ.กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เตรียมความพร้อมและเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ✨เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2566 สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย รองศาสตรราจารย์มาลี หลวกกุล ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัด กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมและเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ...

Read more

มรภ.เชียงราย ต้อนรับ Ms. Feng Junying ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

มรภ.เชียงราย ต้อนรับ Ms. Feng Junying ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 พ.ค.2566 (ณ ห้องรับรองสีฟ้า สำนักงานอธิการบดี) มหาราชภัฏเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารร่วมกันต้อนรับ Ms....

Read more
Page 2 of 11 1 2 3 11