มร.ชร.ร่วมหลักสูตร Certified Innovation Manager : CIM กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรนวัตกรรม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.

     วันที่ 2 เม.ย. 2564 ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) เข้าร่วม หลักสูตร Certified Innovation Manager : CIM กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรนวัตกรรม พร้อมแนะนำการจัดทำ ดำเนินกิจกรรมโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

Read more

มร.ชร.ร่วมฟังบรรยายพิเศษและรายงานวิจัย “รูปแบบการพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ย่านเมืองเก่าเชียงราย”

     วันที่ 3 เม.ย.2564 รศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษและรายงานวิจัย เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ย่านเมืองเก่าเชียงราย” ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ชร.โดย ผศ.ดร.ศศิชา สุขกาย และคณะฯ ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย...

Read more

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตโดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) นำโดย ผศ.เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รศ.มาลี หลวกกุล ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ อ.กันย์ธนัญ สุชิน ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม จัด “กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตโดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน (Work Integrated Learning...

Read more
Page 11 of 11 1 10 11