[สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชร.ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น-ชาติ จัดพิธีประกาศเกียรติคุณรางวัล “ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี 2564 – พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ศิลปินเชียงราย-พิธีเปิดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม]

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.2565 ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณรางวัล “ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี 2564 พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ศิลปินเชียงรายและพิธีเปิดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในด้านการสนับสนุนการศึกษามีหน้าที่หลักในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างให้มีการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การดำเนินงานครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดทำขึ้น...

Read more

[มร.ชร.เปิด อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ให้บริการอย่างเป็นทางการ]

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยได้รับเมตตาจากครูบาน้อย ญาณวิไชย วัดถ้ำเชตวัน จังหวัดน่าน เมตตาเป็นประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม...

Read more

[CLLI CRRU สัมมนา”แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนในสถานศึกษาเชิงพื้นที่ (เชียงราย-พะเยา)]

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานเปิดการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนในสถานศึกษาเชิงพื้นที่ (เชียงราย-พะเยา)” จัดโดย สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ศิวภรณ์ สองแสน ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ...

Read more

[CRRU ปัจฉิมนิเทศก่อนสำเร็จการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2564 “การพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างแนวคิดใหม่ และเทคนิคการเข้าสู่อาชีพในยุค New Normal”]

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้ ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปัจฉิมนิเทศก่อนสำเร็จการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2564 หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างแนวคิดใหม่ และเทคนิคการเข้าสู่อาชีพในยุค New...

Read more

[ชมรมทูบี นัมเบอร์วัน มร.ชร.ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “รักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปีที่ 5” ระดับประเทศ – ทูบีฯ จ.ชร.นำเสนอการดำเนินงานรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปีที่ 1]

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2564 ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี ดร.ธีรวัฒน์ วังมณี รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาแกนนำชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มร.ชร. เสนอผลงานต่อคณะกรรมการประเมินรอบระดับประเทศ เพื่อรักษามาตรฐานระดับเพชร สู่ปีที่ 5 และทูบีบัมเบอร์วันจังหวัดเชียงราย โดย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย...

Read more

[ชมรมทูบี นัมเบอร์วัน มร.ชร.นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประเมิน รอบระดับประเทศ รักษามาตรฐานระดับยอดเพชร สู่ปีที่ 5]

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2564 ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี ดร.ธีรวัฒน์ วังมณี รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาแกนนำชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มร.ชร. นำเสนอผลการดำเนินงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ต่อคณะกรรมการประเมิน รอบระดับประเทศ เพื่อรักษามาตรฐานระดับยอดเพชร สู่ปีที่ 5 โดยทีมแกนนำนักศึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน...

Read more

[มร.ชร.ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ขาดแคลนและด้อยโอกาส ในพื้นที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย]

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย “มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ขาดแคลนและด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย” โดยได้รับเกียรติจาก นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอแม่ลาว กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา รองอธิการบดี (เลขานุการคณะกรรมการด้านการช่วยเหลือสังคม) กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และ ดร.เสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย์...

Read more

[คณะเทคโนโลยีอุตฯ มร.ชร. จับมือบริษัทชั้นนำ ขับเคลื่อนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)]

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัด “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและการบริการวิชาการ” ร่วมกับ 6 บริษัทชั้นนำ ประกอบด้วย บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บริษัท...

Read more

[มร.ชร.ต้อนรับ มรภ.นครราชสีมา ศึกษาดูงาน-แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานในมิติต่าง ๆ]

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร มร.ชร.ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารที่เดินทางศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โครงการศึกษาดูงาน “การขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และให้โอกาส University of Learning Pathway to Success”...

Read more

[CRRU ขับเคลื่อนโครงการ U2T เฟส 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-การจ้างงาน พัฒนาทักษะกำลังคน]

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) (U2Tระยะที่ 2) ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่...

Read more
Page 1 of 4 1 2 4