ข่าวประชาสัมพันธ์

มรภ.เชียงราย ร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย จัดงาน “เชียงราย เลอค่า” โชว์วัฒนธรรมเชิงสัญลักษณ์ 5F (Food Fashion Fighting Film Festival)

วันที่ 23 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายวัฒนธรรม 18 อำเภอ จัดงาน “เชียงราย เลอค่า” โชว์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาต่อยอด และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ...

Read more

มรภ.เชียงราย รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับดีมาก

วันที่ 21-22 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผลสรุปการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน...

Read more

มรภ.เชียงราย ร่วมกับ อบจ.เชียงราย เปิดเวทีแสดงความสามารถเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2566

วันที่ 20 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดโครงการมหกรรมเยาวชนท้องถิ่นเชียงราย เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนางภัทราวดี สุทธิธนกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงาน...

Read more

มรภ.เชียงราย ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ดร.ทัศนีย์ ธรรมติน รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่หาง ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ...

Read more

มรภ.เชียงราย จับมือ มหาวิทยาลัย Zhejiang Vocational College of Special Education ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน MOU วิชาการ ร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Zhejiang Vocational College of Special Education ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Prof. Wang Tao...

Read more

มรภ.เชียงราย พบ เทศบาลนครเชียงราย ต่อยอดโครงการ Smart city พัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ ร่วมพัฒนาหลักสูตร ยกระดับคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2566 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพบปะเจรจาและปรึกษาหารือกับ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลนครเชียงราย ในประเด็นที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทั้งนี้ โดยเน้นความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของทั้งสองหน่วยงาน อาทิ การพัฒนาต่อยอดโครงการ Smart...

Read more

มรภ.เชียงราย ต้อนรับ อาจารย์-นศ.Aichi University of Education จากประเทศญี่ปุ่น ขับเคลื่อนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ไทย-ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ดร. ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณาจารย์ ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Aichi University of Education...

Read more

✨มรภ.เชียงราย มอบกล้าไม้คืนผืนป่าให้แผ่นดินและปลูกข้าวแบบนาโยน แปลงสาธิตฯ อ.เชียงแสน จ.เชียงรายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2566✨

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมมอบกล้าไม้คืนผืนป่าให้แผ่นดินและปลูกข้าวแบบนาโยน ในแปลงนาสาธิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 71 พรรษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีเป็นประธานเปิดกิจกรรม ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จำรัส...

Read more

มรภ.เชียงราย รับ “โล่เกียรติคุณ” การสนับสนุนและช่วยเหลือ ภารกิจของมูลนิธิมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2566 รองศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมต้อนรับและเป็นเกียรติในโอกาสที่อาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบ “โล่เกียรติคุณ” ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือภารกิจของมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาเชียงราย ด้วยความเข้มแข็ง และเสียสละ จาก มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเชียงราย โดย...

Read more

สถาบันวิจัยฯ มรภ.เชียงราย ร่วม อบต.ศรีดอนมูล จ.ชร. “ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน”

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับและการป้องกันภัยแก่ประชาชน” จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งมีผู้นำชุมชนท้องถิ่น ประชาชนองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือการเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว ในโอกาสนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เชียงราย...

Read more
Page 1 of 15 1 2 15