กองการสื่อสารองค์กรฯ หารือความร่วมมือมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาดอยตุง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรฯ พร้อมผู้บริหาร ต้อนรับคณะผู้บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งนำโดยคุณพีระ ตันเถียร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะในโอกาสที่ได้เดินทางมาหารือความร่วมมือกับกองการสื่อสารองค์กรฯ ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งในส่วนของการถ่ายทอดองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของทั้งสองหน่วยงาน