มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมการแถลงข่าว “การประชุมสัมมนาการค้าชายแดนภาคเหนือ ไทย-ลาว-เมียนมาร์” สร้างความเข้มเข็งเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูง ภาคเหนือ

วันที่ 11 เมษายน 2566 กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยอาจารย์ ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ รองผู้อำนวยการกองการสื่อสารฯ ร่วมการแถลงข่าว “การประชุมสัมมนาการค้าชายแดนภาคเหนือ ไทย-ลาว-เมียนมาร์” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกนด์วิสตร้า จ.เชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวฯ การจัดแถลงข่าวครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมสัมมนาการค้าชายแดนภาคเหนือไทย-ลาว-เมียนมาร์ (Northern of Thailand-Laos-Myanmar Border Trade Meeting) ตาม โครงการสร้างความเข้มเข็งเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูง ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย กระทรวงพาณิชย์ โดยในวันดังกล่าวจะมีกิจกรรมการสัมมนาแนวทางการดำเนินงาน-ปัญหาอุปสรรคทางการค้าชายแดนที่จะต้องดำเนินการแก้ไขร่วมกัน ซึ่งจะมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 150 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ศุลกากร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว กระทรวงพาณิชย์แต่ละประเทศ ได้แก่ ลาว-เมียนมาร์ – จีน ทั้งนี้เพื่อร่วมหารือและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานด้านการค้าชายแดน ซึ่งจะส่งผลถึงการขยายฐานตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้องด้านการพาณิชย์-การส่งออก ด้านการท่องเที่ยวรวมถึงด้านการเกษตรและด้านอุตสาหกรรม ต่อไป