ข่าวประชาสัมพันธ์

[มร.ชร.ขับเคลื่อนการศึกษา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย]

[มร.ชร.ขับเคลื่อนการศึกษา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย]

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน และพิจารณาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในมิติด้านต่าง ๆ

[วิศวกรสังคม มร.ชร.ขับเคลื่อนโครงการ “สวนสมุนไพรต้านโควิด 2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”]

[วิศวกรสังคม มร.ชร.ขับเคลื่อนโครงการ “สวนสมุนไพรต้านโควิด 2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”]

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.2564 ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ เป็นประธานเปิด โครงการ “สวนสมุนไพรต้านโควิด 2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” (วิศวกรสังคม) ณ ลานกิจกรรม(ประตู 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีเป้าหมายของโครงการ คือ แจกจ่ายสมุนไพร ฟ้าทะลายโจรและสมุนไพรอื่น ๆ จำนวน 10,000 ต้น ซึ่งการดำเนินโครงการนี้เพื่อปลูกและแจกจ่ายกล้าพันธุ์สมุนไพรให้กับประชาชนที่มีความต้องการใช้สมุนไพรในการสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการช่วยเหลือสังคมให้ฝ่าวิกฤตโควิด-19 และเรียนรู้กระบวนการทำงานผ่านกิจกรรมสร้างนวัตกรรมทางสังคม บ่มเพาะนักศึกษาให้มีความเป็นวิศวกรสังคม

พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์พระราชทาน

พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์พระราชทาน

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินโครงการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ณ บ้านสบขาม อ.ปง จ.พะเยา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์พระราชทาน การนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จำนวน 30,000 ตัว เมล็ดพันธุ์พืช และเป็ดพันธุ์ไข่ (บางประกง) จำนวน 120 ตัว ให้กองทัพภาคที่ 3 และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบให้ราษฎรบ้านสบขามที่ประสงค์ขอพระราชทาน จำนวน

[มร.ชร. มอบเครื่องผลิตออกซิเจน มูลค่า 100,000 บาท ให้กับ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย ได้รับการสนับสนุนจาก Mr.Wang JianDing (กมล) กรรมการผู้จัดการบริษัท พรีเมี่ยม อินเตอร์เทรด จำกัด ศิษย์เก่าของมร.ชร.]

[มร.ชร. มอบเครื่องผลิตออกซิเจน มูลค่า 100,000 บาท ให้กับ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย ได้รับการสนับสนุนจาก Mr.Wang JianDing (กมล) กรรมการผู้จัดการบริษัท พรีเมี่ยม อินเตอร์เทรด จำกัด ศิษย์เก่าของมร.ชร.]

เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี และ อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 5 ชุด มูลค่า 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่เจ็บป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส โควิด-19 โดยมีนายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ สำหรับเครื่องผลิตออกซิเจนดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก Mr.Wang JianDing (กมล)

กลับไป หน้าถัดไป