แบบประเมินความพึงพอใจ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสื่อสารสำหรับงานบริการในมหาวิทยาลัย วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
แบบประเมินความพึงพอใจ

คำอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน   เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป

ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องหน้าข้อความ

ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้  ของท่านเพียงระดับเดียว

ด้านวิทยากร

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

ด้านความรู้ความเข้าใจ

ด้านการนำความรู้ไปใช้

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ