รายชื่อ คณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภายใต้แนวคิด “Smart Learning at CRRU”

รายชื่อสถานะ
คณะครุศาสตร์ลงทะเบียนแล้ว
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ลงทะเบียนแล้ว
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมลงทะเบียนแล้ว
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกลงทะเบียนแล้ว
สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ลงทะเบียนแล้ว
คณะมนุษยศาสตร์ลงทะเบียนแล้ว
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพลงทะเบียนแล้ว
สำนักวิชาบัญชีลงทะเบียนแล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงทะเบียนแล้ว
คณะวิทยาการจัดการลงทะเบียนแล้ว
สำนักวิชานิติศาสตร์ลงทะเบียนแล้ว
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศลงทะเบียนแล้ว
สำนักวิชาการท่องเที่ยวลงทะเบียนแล้ว

หากมีปัญหาติดต่อที่ กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์
053-776030