รายชื่อ คณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภายใต้แนวคิด “Smart Learning at CRRU”

ข้อมูลฉบับเต็ม

1. รายชื่อ2. ชื่อ - สกุล สมาชิกในทีม3. ข้อมูลการติดต่อกลับ โทรศัพท์ID-Line (ผู้แทนกลุ่ม)อีเมล์4. ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด5. แนวคิด (Concept) เกี่ยวกับผลงานที่ส่งเข้าประกวด (โดยสังเขป) สถานะ
คณะครุศาสตร์1. อาจารย์ รัชฎา เทพประสิทธิ์
2.นาย ฉัตรมงคล รักตน นักศึกษาชั้นปีที่ 2
3.นาย ชยางกูร นิสสัย นักศึกษาชั้นปีที่ 2
4.นางสาว เสาวรส วงศ์เวียน นักศึกษาชั้นปีที่ 2
5.นางสาว กัญญารัตน์ บุญศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 1
+66851703646aj.ratchadaratchada.the@crru.ac.thThe Next Teacher"ใครจะเป็นครูคนต่อไป" ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ขอเพียงมีใจรักหลงใหลในการสอน สะท้อนตัวตน ผลักดันผู้คนให้เป็นคนดี มีความรู้ สมเป็นครูแห่งอนาคต เราคือคณะครุศาสตร์ แหล่งพัฒนาครูยุคใหม่ถึง 15 สาขาวิชา หลากหลายด้านเทคนิคการสอน เรียนรู้ ปฎิบัติจริง สิ่งสนับสนุนมากมาย เติมไปด้วยสายสัมพันธ์อันดี มีความสุขในอาชีพครู ส่งต่อความรู้และจิตวิญญาณครูยุคใหม่จากรุ่นสู่รุ่นไม่สิ้นสุด…The next teacherลงทะเบียนแล้ว
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ผศ.ดร.ศศิพัชร์ เมฆรา
ผศ.ดร.จีรนันท์ ไชยงาม น๊อกซ์
ดร.สุธีรา คณะธรรม
อาจารย์อิทธิพัทธ์ เรืองกิจวัฒน์
นายพรพจน์ ศรีพรม
+668188203594104065sasiphat.mek@crru.ac.thสำนักวิชาสังคมศาสตร์องค์ความรู้บูรณาการศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นลงทะเบียนแล้ว
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1.ผศ.ขวัญเรือน สินณรงค์
lineid:nukwan2526
โทร 0884519353

2.นายเอกนรินทร์ สุรินทอง
line : Eknarin.s
0856201112

3. นาย กฤษณะ ติรักษา
Line : kkorkitweirdgirl.
เบอร์ : 0623098059

4. นางสาว วาสนา ตอมเก่ง
Line : jahwas
เบอร์ : 0969895214

5. นางสาว กมลพร นามแสง
Line: yuppi_20
เบอร์ : 0823454801
+66623098059kkorkitweirdgirlind_webmaster@crru.ac.thมองหาอนาคตมองหาเราเข้าใจและรับรู้ถึงความสำคัญในการประกอบอาชีพทางได้สาขาด้าน วิศวกรรมพลังาน / วิศวกรรมโลจิสติกส์ / เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง / เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม / นวัตกรรมการออกแบบ / ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตลงทะเบียนแล้ว
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก1.อาจารย์ชฎาพร แซ่ม้า
2.อาจารย์ปิณิดา ถนอมศักดิ์
3.อาจารย์สุวศิน พลนรัตน์
4.อาจารย์มะลิวัลย์ ปารีย์
5.อาจารย์กนกอร เพียรสูงเนิน
+66968746893pinida_noopinida.tha@crru.ac.thSmart แพทย์ไทยSTAM2002ดูแล้วอยากมาเรียน ดูแล้วอยากเเป็นแพทย์ไทยSTAM2002ลงทะเบียนแล้ว
สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์1. อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
2. อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
3. อาจารย์กอบกุลณ์ คำปลอด
4. นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
5. นายชยชนม์ ติณราช
+66931341576patxiuchayachon.t@outlook.co.thWelcome to POPA CRRUเป็นการเล่าภาพรวมหลักสูตรและความน่าสนใจของสำนักวิชาฯผ่านการเล่า ถาม-ตอบของนักศึกษา เพื่อให้เข้าใจง่ายมากขึ้น น่าสนใจลงทะเบียนแล้ว
คณะมนุษยศาสตร์1. อ.ดร.อาภิสรา พลนรัตน์
2. อ.รุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ
3. นายเจษฎา อภัยโรจน์
4. นายนฤเทพ ผาคำ
5. นางสาวรติญญา เพชรปา
+66952348777็Harmonichm_apisarap@crru.ac.thHOMEนำเสนอในรูปแบบการเล่าเรื่องราวของบ้านมนุษยศาสตร์ในมุมต่างๆของบ้านว่ามีห้องอะไรบ้าง (มีสาขา หลักสูตร ประกอบไปด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จีนการค้า ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ) หากเรียนจบคณะมนุษยศาสตร์แล้วสามารถประกอบอาชีพด้านใดได้บ้าง และบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นมากกว่าห้องเรียนนั่นคือ HOME ( H ย่อมาจาก Humanities, O ย่อมาจาก Our , ME หมายถึง ตัวฉัน รวมกัน จากตัวฉันเพียงคนเดียว เมื่อเข้ามาอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์ ก็รู้สึกเหมือนได้อยู่บ้าน เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความอบอุ่น การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนคนในครอบครัว ดุจดั่งประโยคที่ว่า "บ้านหลังนี้เป็นของพวกเรา"ลงทะเบียนแล้ว
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพอ.รวิพรรดิ พูลลาภ
ผศ.มณุเชษฐ์ มะโนธรรม
อ.จิราภรณ์ เศษจันทร์
อ.อนัญญา เหล่ารินทอง
นายกฤษดา ไทรงามสุข
+66849199629ananyalaoananya.lao@crru.ac.thHealth Science Smart Learningแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมเครื่องมือปฏิบัติการที่ครบครันทันสมัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนลงทะเบียนแล้ว
สำนักวิชาบัญชีนางสาว วาศินี จัดคน
นาย ณัฐพนธ์ วงค์แก้ว
นางสาว ชฎาพร กันทวี
นางสาว ชัฎชฎา เพ็ชรงาม
อาจารย์ ธนภัทร กันทาวงศ์
+666536725960653672596621790040@crru.ac.thAcc-Reviewต้องการที่จะแนะนำสาขาบัญชีให้ทุกคนได้รู้จักมากขึ้น ว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดลงทะเบียนแล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาย พชรพล ทะนันชัย รหัสนักศึกษา 611420019
นางสาว ณัฐมน กันไชย รหัสนักศึกษา 611420016
นางสาวสุชัญญา สิงห์สู่ถ้ำ รหัสนักศึกษา 621420014
นางสาวบุษราคัม ตุ้มพลอย รหัสนักศึกษา 621420008
อ.ดร.สุนทรี กรโอชาเลิศ
+66855735778Kimmy110142611420016@crru.ac.thScience -Tech Showเป็นคลิปวีดีโอที่นำเสนอเกี่ยวกับสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่พร้อมสำหรับการพัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้นักศึกษานำไปพัฒนาปรับใช้กับสังคมโลกแห่งการเปลี่ยแปลงและยังคงสอดแทรกการทำงานร่วมกับชุมชนโดยไม่ได้ละทิ้งซึ่งรากเง้าของวัฒนธรรม ท้องถิ่น โดยร่วมทำงานกันอย่างลงตัวลงทะเบียนแล้ว
คณะวิทยาการจัดการ1. อ.กฤษณะ แสงจันทร์
2. อ.ทัตพงศ์ นามวัฒน์
3. อ.อภิสรา กฤตาวาณิชย์
4. นายเมธวัฒน์ จรุงจิตต์
+668354473780835447378kritsana.san@crru.ac.th--ลงทะเบียนแล้ว
สำนักวิชานิติศาสตร์ผศ.ทศพร มูลรัตน์
ผศ.พชรวรรณ ขำตุ้ม
อ.วรณัฐ บุญเจริญ
อ.นิฐิณี ทองแท้
+66954945194mim_zapacharawan.9@gmail.comก้าวสู่วิชาชีพนักกฎหมาย...ก้าวแรกที่สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงรายสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสรรค์สร้างวิชาชีพแห่งเกียรติยศลงทะเบียนแล้ว
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ1. อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล
2. อาจารย์คมกฤช จิระบุตร
3. นายทนงศักดิ์ เวียงทอง
4. นายฌานิตย์ ประภานนท์ (นักศึกษา)
5. นายชยุต ท้าวโยธา (นักศึกษา)
+66956152821senanz1234senanz91@hotmail.co.th"เปิดโลกสำนักคอม"สื่อวีดีโอนี้ไม่ใช่แค่โปรโหมดหรือเชิญชวนให้นักศึกษาเข้ามาเรียนต่ออย่างเดียว แต่เพื่อให้เห็นถึงการเรียนการสอนรวมถึงจุดเด่นของแต่ละสาขาวิชาสำนักคอมลงทะเบียนแล้ว
สำนักวิชาการท่องเที่ยว1. อ.มนสิชา ซาวคำ
(Line ID: Phanniphas โทร 0877520530)
2. นางสาวญาณัท ศิริสาร
3. นายณัฐกรณ์ ภิระบรรณ์
4. นายธนกร แก้ววุฒิ
+668014645730823860607thanakonkaeowut@gmail.com“SOT” School of Tourismเป็นการเผยแพร่การเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นมา เพื่อแสดงถึงความพร้อมและความมันใจกับเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาเรียน และยังรวมไปถึงการสืบสารประเพณีล้านนาที่ยังทรงคุณค่าไว้ไม่ให้จางหายลงทะเบียนแล้ว

หากมีปัญหาติดต่อที่ กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์
053-776030