ใบสมัคร
การประกวดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์คณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภายใต้แนวคิด “Smart Learning at CRRU”

ใบสมัคร การประกวดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์คณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใต้แนวคิด “Smart Learning at CRRU”