ใบสมัคร
การประกวดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์คณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภายใต้แนวคิด “Smart Learning at CRRU”