แบบสอบถาม

เรื่อง ความพึงพอใจต่อรูปแบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งดำเนินการโดยกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

แบบสอบถาม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง : โปรดระบุข้อมูลลงในช่อง O ที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ในช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2566)