หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ชื่อหน่วยงาน
เบอร์โทร
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
0-5377-6088
คณะครุศาสตร์
0-5377-6014
คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
053776000 ต่อ 1671
คณะนิติศาสตร์
0-5377-6137
คณะบัญชี
0-5377-6000 ต่อ 1237
คณะพยาบาลศาสตร์
-
คณะมนุษยศาสตร์
0-5377-6013
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
0-5377-6131
คณะวิทยาการจัดการ
0-5377-6016
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0-5377-6526
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0-5377-6011
คณะสังคมศาสตร์
0-5370-2870
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0-5377-6015
บัณฑิตวิทยาลัย
0-5377-6026
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
0-5377-6063
ชื่อหน่วยงาน
เบอร์โทร
กองกลาง - สำนักงานอธิการบดี
0-5377-6000 ต่อ 1700 , 1704 - 1708
กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ - สำนักงานอธิการบดี
0-5377-6030
กองคลัง - สำนักงานอธิการบดี
0-5377-6000 ต่อ งานการเงิน 1727, งานธุรการ งานพัสดุ 1725, 1726
กองนโยบายและแผน - สำนักงานอธิการบดี
0-5377-6035
กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย - สำนักงานอธิการบดี
0-5377-6027
กองบริหารงานบุคคล - สำนักงานอธิการบดี
0-5377-6000 ต่อ 1849 - 1852
กองพัฒนานักศึกษา - สำนักงานอธิการบดี
0-5377-6019
กองพัฒนาระบบบริหารและงานประกันคุณภาพ
053-776136 ต่อ 1838
สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต
053-776-008 ภายใน 1008
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน
0-5377-6028
สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ
0-5377-6031
สถาบันวิจัยและพัฒนา
0-5377-6000 ต่อ OUR TEAM
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0-5377-6020
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
0-537-76211
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
0-5377-6018
หน่วยตรวจสอบภายใน
0-5377-6000 ต่อ 1840
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
0-5377-6022
ชื่อหน่วยงาน
เบอร์โทร
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
0-5377-6000 ต่อ 1706
ชื่อหน่วยงาน
เบอร์โทร
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
-
ชื่อหน่วยงาน
เบอร์โทร
ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา
-
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
0-5377-6054
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและจัดหารายได้
0-5377-6029, 0-5377-6267
ชื่อหน่วยงาน
เบอร์โทร
ชมรม To Be Number One
-
ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙
053-776000 ต่อ 1561 , 053-776009
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย
-
โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
-
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
-
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
-