[มร.ชร.ถวายราชสดุดี-ถวายพระพรชัยมงคล ในวโรกาสวันเฉลิมพระพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนพันปีหลวง “วันแม่แห่งชาติ” 2565]

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลและการมอบรางวัลแม่ดีเด่นราชภัฏเชียงราย เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2565 โดยมี ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี มร.ชร.เป็นประธานในพิธี และในโอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรรางวัลแม่ดีเด่น จำนวน 20 ท่าน...

Read more

[ครุศาสตร์ มร.ชร. MOU ความร่วมมือทางการศึกษา ร.ร.เทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) – เทศบาลตำบลป่าก่อดำ]

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา ณ ห้องประชุมอธิการบดี โดย รศ.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ โดยมี ผศ.ดร.อนุสรณ์...

Read more

[มร.ชร.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงได้ร่วมเทศบาลตำบลบ้านดู่ เทศบาลตำบลนางแล และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ร่วม...

Read more

[ครุศาสตร์ มร.ชร. จับมือ สสส.- สสย.- และเครือข่าย MOU ขับเคลื่อนความร่วมมือการเสริมสร้างพลังพลเมืองเด็กเยาวชนรู้เท่าทันสื่อร่วมสร้างเมืองของทุกคน จ.ชร.]

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ หอปรัชญา ร.9 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน คณบดีคณะครุศาสตร์ (มร.ชร.) ร่วมกับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) จัดการประชุมพัฒนาเครือข่ายพลังพลเมืองเด็กเยาวชนร่วมสร้างเมืองของทุกคนจังหวัดเชียงราย และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเสริมสร้างพลังพลเมืองเด็กเยาวชนรู้เท่าทันสื่อร่วมสร้างเมืองของทุกคน (MIDL for Incusive...

Read more

[มร.ชร. ร่วมพิธี “ตานหาแม่ฟ้าหลวง” ประจำปี 2565]

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมถวายพวงมาลาสักการะ ในพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย...

Read more

[สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ มร.ชร.เสนอรายงานแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ต่อคณะกรรมการฯ]

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) เสนอรายงานแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่ มร.ชร. โดยมี ผศ.ดร.จำรัสจำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดีเป็นประธานนำเสนอรายงานการดำเนินงานต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์...

Read more

[มร.ชร.สนับสนุน-พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร-โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวดอยฮางเชียงราย เพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างรายได้ที่ยั่งยืน]

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2565 ณ ห้องประชุมอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี นายสมรัตน์ เข็มศิริ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงราย เรือนจำชั่วคราวดอยฮางและคณะผู้บริหารเข้าพบ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไสธง อธิการบดี มร.ชร.เพื่อหารือความร่วมมือด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ต้องขังเพื่อนำผลผลิตจากการฝึกวิชาชีพมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างรายได้สู่อาชีพที่ยั่งยืน โดยมี อ.ดร.วรรัตน์ ขยันการ และผศ.สาโรจน์ ปัญญามงคล...

Read more

[สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ CRRU ต้อนรับผู้แทนจาก Kathmandu University ประเทศเนปาล -เยี่ยมเยือนความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย]

วันที่ 14 มี.ค.2565 อ.ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี มร.ชร.พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ ร่วมต้อนรับ Professor Dr.Bim Shrestha และ Dr.Megha Raj Shakya ผู้แทนจาก Kathmandu University ประเทศเนปาล ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนและหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ...

Read more

[สำนักวิชาการท่องเที่ยว (มร.ชร.) MOU การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นำความรู้วิชาการ-วิชาชีพให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน-สังคม ยกมาตรฐานผู้ประกอบการ OTOP/SMEs สู่สากล]

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2565 สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักวิชาการท่องเที่ยวและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์คณบดีสำนักวิชาการท่องเที่ยว นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และ น.ส.มณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ...

Read more

[มร.ชร.หารือความร่วมมือทางวิชาการ-สสจ.พะเยา เปิดสอนคณะพยาบาลศาสตร์]

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2565 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี และ ศ.ดร.เกษราวัลณ์ นิลวรางกูล เข้าพบนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตและฝึกประสบการณ์การพยาบาล สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายซึ่งจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา...

Read more
Page 1 of 6 1 2 6